Annonce
Ikast-Brande

Flere vindmøller møder modstand

Sådan kommer de tre vindmøller til at tage sig ud på ca. 2,3 kilometers afstand set fra Vorslundvej. Visualisering: Scanenergi
Tre planlagte gigant-vindmøller ved Blåhøj vækker bekymring.

Blåhøj: De ni planlagte vindmøller ved Skærlund er ikke de eneste vindmøller, der er på vej i nærheden af Blåhøj.

For enden af Buelundvej – tæt på grænsen til Vejle Kommune – er man endnu længere fremme med et projekt, der omfatter opsætning af tre 6 MW Siemens Gamesa-vindmøller hver med en totalhøjde på op til 167,5 meter. Møllerne tænkes placeret i et ligesidet trekantmønster med en indbyrdes afstand på cirka 500 meter, selvom den nationale vejledning for opsætning af vindmøller beskriver, at vindmøller i grupper på under fem skal opstilles i lige rækker.

Kommunens vurdering er, at det ikke er muligt at opstille møllerne på en lige linje, fordi man er begrænset af en kommunegrænse mod øst, naturbeskyttede arealer mod syd og en skovbyggelinje mod vest og nordvest.

Et debatoplæg har været sendt i høring, der er afholdt et informationsmøde for de nærmeste naboer og efterfølgende et offentligt borgermøde.

Annonce

Grænse overskrides

På sit møde i sidste uge besluttede et flertal i teknik- og miljøudvalget at sende den lokalplan, det kommuneplantillæg og den tilhørende miljørapport og miljøkonsekvensrapport (på 316 sider - det, der tidligere hed en VVM-rapport, red.) i offentlig høring, og at der skal afholdes endnu et borgermøde om møllerne i høringsperioden, som løber fra 10. februar frem til og med 21. april.

Af rapporterne fremgår det blandt andet, at der er risiko for, at nogle af naboerne bliver udsat for skyggekast fra vingerne i mere end 10 timer om året, som er det maksimalt anbefalede ifølge Erhvervsstyrelsen. Derfor vil det være nødvendigt at montere skyggestop på møllerne. Desuden skal møllerne af hensyn til flytrafikken forsynes med advarselsbelysning (rødt om natten, hvidt i dagtimerne), fordi de er over 150 meter høje.

Belysningen vil være synlig, hvor vindmøllerne er synlige fra nav og opefter. Synligheden af det blinkende hvide lys afhænger af vejrforholdene, lys, sigtbarhed osv. Men det vil ofte være synligt og fremhæve oplevelsen af anlægget, og natbelysningen vil være tydelig i det ellers mørke landskab, anføres det i miljøkonsekvensrapporten.

Annonce

DN varsler klage

Debatfasen har allerede kastet flere høringssvar af sig.

Danmarks Naturfredningsforening Ikast-Brande (DN) udtrykker i deres høringssvar, at de er uenige i, at opstillingsmønsteret i en trekant er et letopfatteligt mønster og opfordrer til, at opstillingsmønstret ændres til en lige linje.

DN har oplyst, at de vil påklage afgørelsen, såfremt Ikast-Brande kommune godkender opstillingsmønstret.

Vejle Kommune har også kommenteret planerne og påpeger dels, at moseområdet, hvor møllerne skal opstilles, fungerer som yngleområde for bl.a. traner og gæs, og om vinteren er der sangsvaner. Derfor ønsker kommunen en vurdering af den miljømæssige påvirkning af disse fuglearter samt en vurdering af påvirkning af de flagermus, der også er i området.

Vejle Kommune påpeger videre, at området langs kommunegrænsen er udpeget til bevaringsværdigt landskab og større uforstyrret landskab og foreslår derfor, at der udpeges et fotostandpunkt, som kan danne grundlag for en vurdering af den visuelle sammenhæng fra det udpegede område til naboområdet med vindmøller.

Derudover foreslår Vejle Kommune tre fotostandpunkter ved de tre landsbyer Øgelund, Hedegård og St. Vorslunde, så man kan danne sig et realistisk indtryk af den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Annonce

21 bakker indsigelse op

Morten Swayne Storgaard henleder i sit høringssvar opmærksomheden på de miljømæssige udfordringer ved bortskaffelsen af vindmøllernes glasfibervinger, når møllerne engang er udtjente, mens Vagn Stenager i sit høringssvar, som bakkes op af 21 lodsejere i området, bl.a. påpeger, at grænserne i forhold til afstand, støj og skyggekast for naboer ikke er overholdt.

Han udtrykker desuden forventning om, at kommunen forholder sig til problemerne i forbindelse med lavbundsarealer, hydrologiske forhold og forurening med okker, ikke alene for den nærliggende beskyttede natur som Karstoft Mose og Karstoft Å, men for hele ådalen øst for Blåhøj med dens specielle naturformer, flora og fauna, såvel flagermus og traner som alle de øvrige beskyttede dyrearter, der findes i løbet af året i ådalen øst for Blåhøj.

Endvidere ønsker Vagn Stenager at få belyst, hvilken visuel påvirkning møllerne vil have på naturen, floraen, faunaen og kulturområder i Karstoft Ådal, og at kommunen vil drage omsorg for, at alle love med hensyn til vindmølleplacering og opstilling samt love til bevarelse af naturformer, fauna, flora og kulturområder bliver overholdt.

Inden processen eventuelt kan fortsætte, skal sagen først godkendes af det samlede byråd, som mødes for første gang i år – virtuelt – 1. februar.

Konservativt forbehold

Som den eneste af teknik- og miljøudvalgets syv medlemmer tog de konservatives Heinrich Rune på vegne af sit parti forbehold mod planerne om opsætning af de tre vindmøller øst for Blåhøj. Han forklarer, at forbeholdet skyldes betænkeligheder i forhold til flere konkrete punkter, blandt andet hvor tæt møllerne står på møller i andre (nabo-)kommuner.

– Det synes vi ikke fremgår af det materiale, vi har modtaget, siger Heinrich Rune, der med henvisning til placeringen i Karstoft Ådal også stiller spørgsmålstegn ved, om ”vi overhovedet kan sætte møller op i det område?”

Et enkelt orienteringsmøde i forløbet synes de konservative ifølge Heinrich Rune også er ”lige lidt nok”, så han håber på, at corona-restriktionerne muliggør afholdelsen af endnu et møde.

Desuden er han heller ikke voldsomt imponeret af den økonomiske kompensation, de omkringboende er blevet tilbudt. Ganske vist er de minimumsgrænser, som byrådet har fastsat, overholdt, men berørte lodsejere i andre projekter får bedre dækning, konstaterer Heinrich Rune, som samtidig erkender, at det er op til den enkelte lodsejer at forhandle sig frem til en bedre aftale. Forbeholdene skal imidlertid ikke ses som en generel modstand mod vindmøller:

- Vi har bestemt ikke noget imod vindmøller, understreger det konservative medlem af teknik- og miljøudvalget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Give

Corona sender 45 elever og 9 lærere hjem

Sport

OL-billetter på spil i Vejle

Annonce