Annonce
Børkop

Nyt fra Vejle Kommune

Den lave perronhøjde på Børkop Station er endt på transportministerens bord. Arkivfoto
Morten Kristensen, der er medlem af Vejle Byråd for SF, skriver her Nyt om Vejle. Det er den sidste inden sommerferien.
Annonce

Efter nogen tids delvis nedlukning hvor de politiske beslutninger er sket ved virtuel møder er der nu kommet gang i byråd- og udvalgsmøder, hvor vi sidder i sammen rum, men følgelig hvor alle foranstaltninger overholdes for at undgå smitte m.v.

I det følgende vil jeg forsøge at samle op på nogle af de seneste beslutninger der er sket i byrådet og diverse udvalg.

Annonce

Helhedsplan

Helhedsplan for Børkop Vest var en af de helst store sager som økonomiudvalget behandlede på seneste møde. Der er forvaltningsmæssigt udarbejdet et udkast til en helhedsplan for Børkop Vest.

Planen skal danne grundlag for den fremtidige planlægning i området og kan realiseres i etaper. Ifølge sagsresumeet er planen udarbejdet på baggrund af debat og dialog med lokalråd og borgere.

Der er tale om en langsigtet plan og jeg kan kun anbefale interesserede i at læse oplægget som findes på kommunens hjemmeside under politik, dagsordner, økonomiudvalget og sag 149.

Ud fra det foreliggende vil noget allerede nu kunne indarbejdes i den kommende kommuneplan for 2021-2033 konkret oplyses der til det sidste, at det drejer sig om ca. 12 ha byudvikling mellem Søndergade og Børkop Skov, hvor der er plads til 100-120 boliger, men samlet i hele helhedsplanen tales der over en årrække om op til 500 boliger og måske mere hvilke tyder boliger der opføres.

I det foreliggende udkast er der lagt op til en del grønne kiler og stor opmærksomhed på biodiversitet og generelt, at området skal være en Naturby.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på egne synspunkter, men vil dog erindre om, at vi er en del som er betænkelig ved om udviklingen går for stærkt i forhold til Englystskolen, daginstitutioner og ikke mindst infrastrukturen, hvilket kom til udtryk i forbindelse med seneste lokalplandebat om området ved Børkop Syd/Pjedstedvej.

Efter debatten i økonomiudvalget blev følgende beslutning vedtaget af et enig udvalg.  "Økonomiudvalget godkendte helhedsplanen som overordnet grundlag for dem fremtidige dialog i området".

Annonce

Skærup Zoo

Aftale med Skærup Zoo bevirker, at der er lavet en aftale om at skoler og dagtilbud kan benytte Zoo, s faciliteter i 2020 og 2021. Det er ønsket, at der for at opbygge yderligere erfaring med læring i uderummet.

Gennem Coranoforløbet har en af erfaringer været, at udelivet har fået stigende betydning i både skole og dagstilbud. Erfaringerne har generelt været positive i forhold til børnenes oplevelser og læring, som det fremgår af sagsfremstillingen.

Der er derfor lavet en aftale med Skærup Zoo om et tilskud på 200.000 kr. for perioden 2020/2021. Det fremgår bl.a. af beslutningen med Skærup Zoo "at børn og voksne i dagtilbud- skolesammenhæng har fri adgang til Zoo i 2020 og 2021".

Annonce

Vestergade Børkop

Forslag til lokalplan for et boligområde i Vestergade, Børkop, jeg har tidligere omtalt forslaget til denne lokalplan og efter endt høring og behandling i teknisk udvalg var turen nu kommet til økonomiudvalget forinden den endelig beslutning i byrådet om at sende forslaget til offentliggørelse i 6 uger.

Der er som tidligere omtalt tale om et etageboligprojekt på Vestergade 24,26,28 i Børkop midtby. Der er lagt op til et projekt i 2 etager indeholdende i alt 26 etageboliger.

Ifølge sagen har lejlighederne et bruttoetageareal på 70 og 80 m2.

Selve forslaget kan ses på økonomiudvalgets dagsorden fra 8. juni sag 164.

Byrådet har nu vedtaget at sende forslaget i høring og frist for bemærkninger kan ses på kommunens hjemmeside politik, aktuelle høringer.

Annonce

Fælleshåbsvej

Forslag til lokalplan til offentlige formål ved Fælleshåbsvej, Gauerslund

Forslaget, som ligeledes kan ses på økonomiudvalgets dagsorden sag 166, har også været behandlet i teknisk udvalg.

Det er kommunens kultur & Idrætsudvalg som har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan der skal muliggøre udvidelsen af Gauerslundhallen. Lokalplan som er en del af det samlede område ved Fælleshåbsskolen og hallen åbner for muligheden for opførelsen af en dobbelthal i Forlængelse af Gauerslundhallen. Hallen skal opføres i en arkitektur, der med materialesammensætning passer ind med det eksisterende byggeri. Den nuværende hal og dobbelthallen skal ifølge sagsfremstillingen forbindes med en glasgang.

Efter byrådets forventede godkendelse af lokalplanforslaget vil det komme i en offentligt høring på 5 uger.

Det er min forventning, at meget af ferieperiode holdes ude af høringsperioden.

Jeg har fået henvendelser i sagen omkring nogle ting til det foreliggende og mit råd er kom med bemærkningerne i høringsperioden hvad enten det er til selve projektet eller til sammenhændet mellem projekt og den kommende drift af faciliteterne, så alt kan komme til drøftelse enten direkte eller indirekte til planen.

Hold derfor øje med datoer på hjemmesiden under aktuelle høringer.

Annonce

Gauerslund

Etablering af nye idrætsfaciliteter i Gauerslund var ligeledes på økonomiudvalgets dagsorden sag 171, en sag som tidligere er behandlet i kultur- og idrætsudvalget.

Der er tale om en sag som en udløber af budget 2020, hvor byrådet afsatte 31 mio. kr. til etablering nye idrætsfaciliteter i Gauerslund. Rådighedsbeløbet er afsat over en 3-årige periode, men der ønskes nu frigivelse så projektet kan sættes i gang.

I sagsfremstillingen fremgår det, at projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med lokale interessenter. Det fremgår ligeledes at repræsentanter fra Gauerslund har viderebragt skitseforslag på nye idrætsfaciliteter til høring blandt brugerforeningerne. Output fra disse høringer i brugerforeningerne er forsøgt indarbejdet i projektforslaget. Det fremgår ligeledes, at der er generelt en god opbakning og tilfredshed med projektet hos den lokale repræsentantgruppe.

Jeg skal ikke komme nærmere ind på detaljerne men henvise til hele sagsfremstillingen og bilagene til sagen.

Jeg har tiltrådt indstillingen i sagen, men har man nogle bemærkninger, inden sagen behandles igen behandles i byrådet, er man velkommen til at sende mig dem på mail morkr@vejle.dk .

Annonce

Bøgekysten

Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati har behandlet strategisk planlægning for landsbyer.

Kommunerne er af Erhvervsstyrelsen blevet pålagt at indarbejde strategisk planlægning i kommuneplanen.

I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet en karakteristik af kommunens opland som opdeler i fire forskellige muligheder. Karakteristik og opmærksomhedspunkter kvalificeres yderligere gennem drøftelser med lokalrådene før karakteristikken indgår i forslaget til kommuneplanen.

Området herude har betegnelsen ” Bøgekysten ” og i bilaget til sagen er følgende uddrag hentet.

Vejle Kommune har cirka 11 landsbyer, der er særlige karakteriseret ved, at de ligger midt i Trekantsområde og ved at have let adgang til fjord, hav og kyst.

Landsbyerne i Bøgekysten er præget af deres placering midt i Trekantområdet mellem Kolding, Vejle og Fredericia. Det er et attraktivt sted at bo for pendlere med kort afstand til motorvej, beliggenhed ved den østjyske længdebane og mere end 500.000 arbejdspladser. Hver landsby har sin egen tydelige identitet, blandt andet omkring lokale kulturbegivenheder, lokale ildsjæle og stærke lokale foreninger. Der er indkøbsmuligheder og små erhverv i seks af landsbyerne.

Udviklingen af området er i særlig grad præget af, at indbyggerantallet i den større by Børkop/Brejning er blandt de hurtigst voksende i Danmark. Børkop og Brejning er vokset med 50% fra omkring 2006 til 2016. Det betyder blandt andet, at Bøgekysten har en højere andel af børn og unge end andre områder i kommunen og at Bøgekysten er det område i Vejle Kommune, hvor tilflyttere fylder mest i forhold til borgere der har boet i området i generationer. Det er også her man finder den største ændring i borgernes forbrug af skoler, veje, idræt m.v.Bøgekysten er også præget af at være en naturskøn kyststrækning med masser af muligheder for vandsport, vandreture og naturoplevelser. I Bøgekysten er man så tæt på vandet, at det på en helt anden måde end andre steder fylder og påvirker fritiden og den samlede naturopfattelse. Bøgekysten indbefatter for enkelthedens skyld også Højen og Smidstrup/Skærup, da de ligner Bøgekysten mere end øvrige områder.

Vil du vide mere om de øvrige områder eller generelt om sagen vil jeg henvise til hjemmesiden, politik, dagsordner udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati den 27. maj sag 42. Hvor der i bilagsdelen er nogle generelle oplysninger om de nævnte landsbyer m.v.

Annonce

Spildevandsplan for 2020-2028

Teknik og Miljø har i samarbejde med Vejle Spildevand A/S udarbejdet et udkast til en ny samlet spildevandsplan.

Planen har indtil videre været til behandling i Natur- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg.

Der er tale om en stor plan som vil berøre mange borgere i Vejle Kommune. Planen er en del af den overordnede vision og målsætning for spildevandsområdet, som Vejle Byråd vedtog i september 2019 sag. Nr. 182

Planen vil inden den sendes i endelig høring løbende blive ført ajour og når endelig plan foreligger vil mange oplysninger for de enkelte områder kunne hentes via Vejle Kommunes hjemmeside.

Jeg vil dog anbefale, at de borgere som allerede nu vil se om deres område er med i den fremtidige plan finde det foreliggende på kommunens hjemmeside under politik og dagsordner, sagen findes på de to udvalgs seneste møder.

Jeg skal ikke her komme ind på de enkelte områder, men vil afvente den løbende proces.

Jeg har dog taget forbehold for planen i Teknisk Udvalg, da jeg gerne ser at nogle sommerhusområder indgår i den kommende plan. Jeg har tidligere fået en del henvendelser herom og mener at emnet og planerne herfor bør drøftes nærmere, men ellers forventer jeg der i høringsperioden på de 8 uger kommer indlæg fra borgerne.

Børkop station- broen i Toftum

I forbindelse med ovenstående projekter har der været udvist megen lokal interesse både fra lokalrådet-borgere og pressen. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der i folketinget er stillet nogle spørgsmål, som ikke ses besvaret.

Det drejer sig om følgende spørgsmål, som er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Spørgsmål 512

Vil ministeren oplyse, hvilke aftaler der er med Vejle Kommune om elektrificeringsprojektet,

jf. artiklen ”Staten vil bygge en bro lige foran stuehuset: Vi får Danmarks mest usælgelige

hus” bragt i Fredericia Dagblad den 19. maj 2020?

Spørgsmål nr. 476:

Vil ministeren kommentere på henvendelsen fra Børkop Lokalråd vedr. Børkop station fra den 24. april 2020, jf. TRU alm. del - bilag 318 og herunder angive, hvilke løsningsmuligheder ministeren ser, omkostningerne hertil og om ministeren ønsker at iværksætte dem?

Svar fra Transportsministeren

Svar:

Jeg har bedt Banedanmark om at forholde sig til henvendelsen fra Børkop Lokalråd og redegøre nærmere for de tidligere undersøgelser af Børkop Station.

Banedanmark oplyser følgende:

”Banedanmark har d. 20.02.2020 afholdt møde med repræsentanter fra Børkop lokalråd, Vejle Kommune og DSB om hvilke arbejder, der udføres på Børkop Station, som led i forberedelserne til den kommende elektrificering på strækningen Fredericia – Aarhus.

Elektrificeringsprojektet etablerer en ny perronadgangsbro med elevatorer og omfatter ikke en ombygning af stationen.

Der blev på mødet rejst spørgsmål om en hævning af perronerne, der er meget lave på Børkop Station.

Banedanmark oplyste, at der er gennemført en samlet VVM om hastighedsopgradering på strækningen. Heri indgår en større ombygning af Børkop Station, som også indebærer, at perronerne hæves. Banedanmark oplyste også, at der ikke er truffet politisk beslutning om igangsættelse af et hastighedsopgraderingsprojekt, og dermed heller ikke om en eventuel ombygning af stationen.

Opgradering lokalt gennem Børkop inkl. ombygning af stationen udgør ca. 185 mio. kr. (pl2020) af det samlede anlægsoverslag for en hastighedsopgradering. At hæve de eksisterende perroner på Børkop Station uden en hastighedsopgradering og dermed uden en samtidig større ombygning af sporerne gennem Børkop er ikke undersøgt tidligere. Det vil kræve en nærmere analyse af de lokale forhold at fastlægge i hvilket omfang de eksisterende perroner skal ombygges for at opnå en lavere indstigningshøjde til togene. Eksempelvis kan udligning af niveauspring mellem perronen og stationsbygningen, samt mod de omkringliggende arealer have stor betydning for projektets omkostninger.

Ligeledes vil især afvanding af perronen kunne betyde at projektet i større grad vil afstedkomme en decideret ombygning af perronerne end en egentlig hævning heraf. Et indledende skøn for omkostningsniveauet ved at hæve perronerne på Børkop Station vurderes til i størrelsesorden 30 mio. kr.

Det bør bemærkes at ovenstående er en indikativ pris, der ikke kan opfattes som et budget, er behæftet med væsentlige usikkerhed, idet der ikke er foretaget nogen undersøgelse af de lokale forhold, men blot på et helt indledende niveau er foretaget en vurdering ud fra erfaringspriser. Ligeledes bør det bemærkes at en investering i at hæve de eksisterende perroner på Børkop Station er spildt, hvis det senere besluttes at gennemføre hastighedsopgraderingen på strækningen.

” Min ambition som transportminister er at få skabt stabile rammer for de kommende 10 års infrastrukturinvesteringer. Jeg vil derfor søge at lande en så bred politisk aftale som muligt på tværs af Folketingets partier om de kommende store investeringer. I den forbindelse forventer jeg også, at mulighederne for at forbedre forholdene på stationerne rundt om i Danmark vil indgå. Hvad der i sidste ende besluttes, vil bero på de politiske forhandlinger".

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Midt i oprykningsfest: Minde om VB's storhedstid - og Brøndbys bratte fald - rykkes ned

Hedensted For abonnenter

Triax med stort underskud i årsregnskabet: - Det er vi ikke tilfredse med

Annonce