Annonce
Give

Plads til 58 nye grunde: Nyt skub i byggeplaner

I dag behandler teknisk udvalg lokalplanforslag 1239 for området mellem Diagonalvej og stadionområdet. Illustration: Vejle Kommune

Efter to år i dvaletilstand er der igen liv i lokalplan 1239. For tre uger siden udskød teknisk udvalg sagen for at få syn sagn. I dag behandles den igen.

Give: Det er ikke det nemmeste område at udstykke boliger i.

Faktisk har der været planer om boliger i området ved Stadion, Diagonalvejen og Skovparken de sidste 15 år. Nu rykker de måske lidt nærmere, igen.

De er i hvert fald på dagsordenen for det møde, Vejle Kommunes tekniske udvalg begynder klokken 13 på Diagonalkroen i dag. Forud for mødet har udvalget været ude at se på området, hvor den eventuelt nye lokalplan skal gælde.

Det er ejere af tre grunde inden for området, der har bedt kommunen om at udarbejde en lokalplan. Det er dels Rævehøjen ApS, der ejes af brødrene Finn og Jens Henrik Eskildsen og brødrene Jan og Kim Langkjær, dels er det brødrene Michael og Claus Utoft.

Det forslag til lokalplan, der nu ligger til behandling i det politiske system, vil åbne mulighed for udstykning af et boligområde på op til 58 parceller til en kombination af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone, men er udlagt til boligområde. Men før området kan udstykkes og bebygges, skal arealet overføres til byzone. Det gælder også for bebyggelse på de allerede udstykkede parceller.

Annonce

Sagens videre forløb

Lokalplan 1239 bliver i dag torsdag 26. februar 2019 behandlet i teknisk udvalg.Følger udvalget indstillingen fra forvaltningen, bliver planen godkendt og skal siden behandles af først økonomiudvalget og siden byrådet.

Sagen er dog som kompliceret, at forvaltningen opfordrer til, at der holdes et orienteringsmøde for naboer og andre interesserede.

Trafikale udfordringer

Der er dog masser af ting, der skal ændres og/eller falde på plads, inden lokalplanen kan vedtages og udmøntes i et nyt boligområde.

Et af de forhold, der udfordrer udstykningen af området, er trafikken til og fra de eventuelle kommende boliger. De nuværende løsninger, især med adgangen direkte fra Diagonalvej over for Nørregade, vil ikke kunne klare en voldsom forøgelse af trafikken.

Den foreslås derfor gjort "blind", således de nuværende boliger i området er de eneste, der vil kunne køre direkte ned på Diagonalvejen. Udkørslen til Diagonalvejen vil ikke kunne klare hele trafikken til området.

Derfor foreslås adgangen til området tredelt. Foruden den omtalte grusvej drejer det sig om en udvidet adgang fra Skovvej. Men for at kan lade sig gøre skal der etableres en ny vej ind over en del af Stadionområdet.

Direktøren for Kultur og Fritid har tidligere givet forhåndstilsagn til, at arealet kan benyttes til vej.

Men det er ikke gjort med det. Den nye vej forudsætter også et gennembrud af et beskyttet dige.

Der skal søges om dispensation fra naturbeskyttelsesloven for at kunne foretage dette digegennembrud. Det vil givetvis undre en del landmænd, hvis denne dispensation gives. For mange landmænd føler sig jagtet af myndighederne for at have fjernet beskyttede diger.

For den nordlige del af det nye boligområde foreslås det, at adgangen kommer til at ske via Skovparken. Denne vej vil også kunne give problemer, for den går gennem et område med fortidsmindebeskyttelse og gennem fredskov.

Miljøstyrelsen har givet dispensation fra skovloven til at der etableres vej gennem fredskoven. Vejle Kommune skal selv give dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at etablere vejen inden for området med fortidsmindebeskyttelse.

Dertil kommer så, at hele lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje. Miljøstyrelsen skal derfor give dispensation, så denne beskyttelseslinje kan ophæves.

Som et kuriosum er der i området også opdræt af fugle i en af ejendommene. For at sikre, at de kommende boliger ikke bliver belastet af støj fra fugleopdrættet og af støj fra det nærliggende stadionområde, er der i lokalplanforslaget gjort plads til, at der kan bygges støjvolde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Tøjbutik i Vestergade lukkes

VB

VB siger farvel til norsk offensiv-spiller

Annonce