Annonce
Erhverv

Ryk tilbage til start: Flagermus spænder ben for Posthusgrund-projekt

Godsbanebygningen - den med tårnet - huser efter al sandsynlighed truede flagermus. Både mange individer og flere arter. Det faktum betyder nu, at VVM-arbejdet på Posthusgrunden skal gå om. Foto: Michael Svenningsen
Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Vejle Kommunes VVM-godkendelse af byggeprojektet på Posthusgrunden. Det skyldes en manglende kortlægning af projektets påvirkning på flagermus i godsbanebygningen.

Vejle: Hvis der nogensinde rykker en byggekran ind på Vejles mest omtalte grund de seneste fem år - Posthusgrunden - vil det være en præstation af de store.

Der er ellers blevet lagt planer for den centralt beliggende grund i årtier. Med pyramider og en indendørs skibakke blandt de mere kuriøse.

Den seneste håndfuld år har det nordsjællandske udviklingsselskab NPV forgæves forsøgt at realisere et byggeprojekt med 51.000 kvadratmeter boliger og butikker ved Gammelhavn.

Men projektet er stødt på modstand både fra det lokale handelsliv og fra politisk hold, og nu har selskabet fået endnu en modstander. Nemlig flagermus.

Planklagenævet har tidligere underkendt kommuneplantillægget og lokalplanen for Gammelhavn for siden at godkende plangrundlaget.

Men nu har et andet klagenævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet, skudt projektets plangrundlag ned. Nævnet har underkendt Vejle Kommunes VVM-tilladelse til projektet.

Flagermus er en truet bilag IV-art

Flagermus er en såkaldt bilag IV-art, der er beskyttet af reglerne i EU's Habitatdirektiv bilag IV.

39 danske dyrearter er i EU vurderet som særligt sårbare og truede, og udover flagermus gælder det blandt andet odder, ulv, en række insektarter samt flere forskellige padder.

Det fremgår af habitatdirektivet, at EU's medlemsstater træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag IV. Det gælder forbud mod:

  • alle former for forsætlig indfangning eller drab af enheder af disse arter i naturen.
  • forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer.
  • forsætlig ødelæggelse eller indsamling af æg i naturen.
  • beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.

Annonce

Væsentlig retlig mangel

Klagenævnet har torsdag afgjort, at VVM-tilladelsen lider af en så væsentlig retlig mangel, at nævnet ophæver kommunens tilladelse og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Det skyldes alene hensynet til flagermus, som - efter al sandsynlighed - lever i den efterhånden saneringsmodne godsbanebygning, der ikke er blevet brugt i årevis.

Miljø- og Fødevareklagenævnet begrunder sin afgørelse med, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang har forholdt sig til, om yngle- eller rasteområder for flagermus kan blive beskadiget som følge af projektet.

"Såfremt det ikke var muligt på tidspunktet for afgørelsen at fastlægge, om der var flagermus til stede i området ved feltundersøgelser, burde kommunen i stedet ud fra et forsigtighedsprincip lægge til grund, at projektområdet rent faktisk tjener som yngle- og rasteområde for bilag IV-arter, og have forholdt sig hertil i VVM-redegørelsen," skriver nævnet i den lange afgørelse.

Annonce

Må ikke udskyde tingene

VVM-redegørelsen konstaterer blot, at der med stor sandsynlighed er flagermus i godsbanebygningen. Og at der med stor sandsynlighed både er mange individer og mange arter, som anvender projektområdet som overvintringssted.

Men i samme redegørelse udskyder Vejle Kommune vurderingen af anlæggets indvirkning på flagermus til et senere tidspunkt i beslutningsprocessen, når der skal tages stilling til en nedrivning af godsbanebygningen.

Men den går ikke, ifølge Miljø- og Naturklagenævnet: Derfor må kommunen på den igen med at lave en VVM-redegørelse, som indeholder en beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på fauna og flora, og særligt på de akut truede arter.

Annonce

Afviser andre klagepunkter

At sagen overhovedet skal gå om, skyldes den oprindelige klage fra lokalhistoriker Vigand Rasmussen, og tre af byens handlende, Helle Madsen, Allan Sørensen og Mette Schjødt Laursen.

Klagen over VVM-redegørelsen rummer en række andre punkter, men dem tilbageviser Miljø- og Naturklagenævnet alle. Nævnet mener, at VVM-redegørelsen i tilstrækkelig omfang redegør for byggeprojektets indvirkning på byens eksisterende dagligvarebutikker, på trafikken, på støj, på vindturbulens og på skyggepåvirkningen.

Siden har Helle Madsen sendt en ny klage over kommuneplanen for Posthusgrunden, og den del af klagesagen har Planklagenævnet endnu ikke taget stilling til, om nævnet vil behandle.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder også, at kravene til den offentlige høring er opfyldt, ligesom nævnet afviser, at et byrådsmedlem var inhabilt, fordi hans parti havde indsendt bemærkninger i høringsfasen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Første uge med genåbning: Butikker og kunder har givet hinanden en fælleskrammer

Annonce