Annonce
Ikast-Brande

Se redegørelsen om Ejstrupholm Flyveplads

Ejstrupholm Flyveplads ligger stille i øjeblikket, men sådan har det ikke været de seneste to år, hvor der har været hektisk aktivitet. Foto: Peter Hald
Her kan du læse hele den redegørelse, som Ikast-Brande Kommune har udarbejdet om sagsforløbet siden 2019 i forhold til flyvepladsen.

Ejstrupholm: Her er den samlede redegørelse for sagsforløbet om Ejstrupholm Flyveplads, som Ikast-Brande Kommune har udarbejdet:

Medio 2019 - Nuværende ejer, Ejstrupholm Flyveplads ApS (EF), overtog Ejstrupholm Flyveplads. I tiden derefter henvendte EF sig flere gange mundtligt til Ikast-Brande Kommune (IBK) med et ønske om en ny miljøgodkendelse, da den eksisterende godkendelse fra 1997 (med 1.000 operationer – heraf 100 faldskærmsoperationer årligt) ikke ville være tilstrækkelig til, at EF’s ønskede virksomhed med faldskærmsspring på stedet ville være rentabel. IBK bad EF indsende en egentlig ansøgning om miljøgodkendelse af det ønskede aktivitetsniveau m.v., men modtog ikke en sådan.

IBK gav over for EF udtryk for at ville arbejde for at kunne godkende flest mulige flyvninger inden for de lovgivningsmæssige rammer og oplyste, at antallet af flyvninger blandt andet ville afhænge af, hvad relevante støjberegninger ville vise.

Annonce

Forår 2020 - EF ønskede at starte op med faldskærmsspring fra pladsen. IBK opfordrede i den forbindelse EF til forinden at kontakte naboerne hele vejen rundt og orientere dem om planerne vedrørende faldskærmsspring – samt også for at hilse på naboerne. EF gav udtryk for, at dette ikke ville være nødvendigt, da de havde talt med de naboer, som de fløj hen over, og at der ikke var problemer med de øvrige naboer.

10. marts 2020 - EF og dennes rådgiver (landinspektør) var efter ønske fra rådgiver til møde hos IBK. Anledningen var, at EF ønskede selve flyvepladsen udstykket fra privatboligen på ejendom-men. På mødet blev flere af EF’s øvrige idéer og påtænkte planer for ejendommen oplyst - blandt andet om etablering af sommerhuse til folk med egen flyver.

Flere af de påtænkte planer ville samlet set forudsætte kommune- og muligvis også lokalplanlægning. IBK henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at det skulle tages i betragtning, at relativt store dele af ejendommens arealer er omfattet af reglerne om generel beskyttet natur.

Under mødet udtrykte EF ønske om midlertidigt – hen over påskedagene i april – at etablere en restaurant i en eksisterende bygning på flyvepladsen. IBK oplyste dagen efter mødet i en mail til rådgiver, at en midlertidig ændret anvendelse af en bygning i op til seks uger ikke forudsætter landzonetilladelse, men at der ville skulle søges om en byggetilladelse til den midlertidige ændring.

Samtidig oplyste IBK på forespørgsel, at en påtænkt forlængelse af landingsbanen med 190 meter mod nordvest i sig selv ikke ville være lokalplanpligtig (Forlængelsen ville dog forudsætte en landzonetilladelse). IBK modtog ikke efter-følgende en ansøgning om byggetilladelse vedrørende restauranten – ej heller en ansøgning om en forlængelse af landingsbanen mod nordvest.

April 2020 – EF havde ikke indsendt en egentlig ansøgning om miljøgodkendelse, men IBK påbegyndte udarbejdelse af et udkast til ny miljøgodkendelse ud fra den eksisterende miljøgodkendelse, tilsynsrapporter fra tidligere miljøtilsyn samt mundtlige oplysninger fra EF. EF ønskede 5.000 årlige operationer til faldskærmsudspring samt mulighed for natspring et begrænset antal gange om året.

22. april 2020 - EF’s rådgiver søgte om udstykning af flyvepladsen fra privatboligen på ejendom-men. 9. juni 2020 – Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at der kunne meddeles landzonetilladelse som ansøgt til udstykning af flyvepladsen fra privatboligen.

Sommeren 2020 - Der var løbende dialog om indholdet i miljøgodkendelsen. EF fastholdte ønsket om 5.000 faldskærmsspring årligt, men indsendte ikke dokumentation for overholdelse af de vejledende støjgrænser ved det ønskede antal operationer.

IBK lavede en meget forsimplet beregning af støjbelastningen ved naboer, Ejstrupholm m.m. Denne viste, at det ikke umiddelbart var muligt at overholde støjgrænserne ved det ønskede antal operationer.

Dette meddeltes EF, som alligevel valgte at fastholde ønsket om 5.000 årlige operationer. EF gav dog over for IBK udtryk for at ville kunne klare sig med 2.000-2.500 faldskærmsoperationer årligt og argumenterede for, at en faldskærmsoperation på nuværende tidspunkt og i det konkrete tilfælde ikke støjer mere end en ”almindelig” operation – denne argumentation fandt IBK var plausibel.

Nogle af naboerne til flyvepladsen henvendte sig til IBK – de følte sig generet af et øget antal faldskærmsspring fra flyvepladsen.

17. august 2020 - EF var til møde hos IBK. EF’s fremtidsplaner for flyvepladsen drøftedes, og det blev oplyst, hvad disse planer forudsatte for at kunne realiseres. Planerne var i hovedtræk:

Etablering af sommerhuse, hvor ”flyvende turister” skulle kunne lande og overnatte med flyveren parkeret uden for et sommerhus.

Etablering af en restaurant (som reelt allerede var etableret på det tidspunkt, og som der ikke er blevet ansøgt om).

Mulighed for – afhængigt af efterspørgsel – at opstille en række ensartede, mindre hangarer til privatfly efter en forud godkendt plan- og byggetegning.

Etablering af et ”event-sted” med plads til større arrangementer.

August 2020 - Et udkast til miljøgodkendelse blev færdiggjort.

20. august 2020 - Møde på flyvepladsen mellem EF og de nærmeste naboer samt IBK. Ved mødet blev dele af udkastet til miljøgodkendelsen gennemgået, og der var en livlig debat vedrørende antallet af flyvninger med mere. Ved mødet var ca. 30% af deltagerne negative over for aktivitetsniveaet på flyvepladsen og manglende information fra EF m.v. De resterende ca. 70% syntes, at 5000 årlige operationer var for meget, men ellers var deres holdning i hovedtræk, at der skulle være plads til alle.

Ved mødet blev der ligeledes orienteret om, at der sandsynligvis skulle udarbejdes en lokalplan for flyvepladsen, da ejerne blandt andet ønskede at etablere event-center på arealet samt mulighed for overnatning.

Ved mødets afslutning blev der orienteret om, at samtlige deltagere i mødet ville modtage en kopi af udkastet til miljøgodkendelse med mulighed for at komme med eventuelle kommentarer til det frem til den 1. september 2020. Dette var at betragte som en partshøring af naboerne i forhold til miljøgodkendelsesdelen af sagen.

Efter mødet erkendte EF, at 5000 operationer var for mange – men mente i øvrigt ikke, at naboerne alene skulle bestemme over dennes virksomhed.

Efterår 2020 - IBK modtog flere henvendelser fra naboer til flyvepladsen m.fl. med bekymringer omkring aktivitetsniveauet og det ønskede øgede antal operationer fra flyvepladsen.

7. oktober 2020 - EF indsendte en opgørelse over antal udførte faldskærmsflyvninger i 2020. Der var gennemført 335 faldskærmsflyvninger (a to operationer) – det vil sige væsentligt flere end de 100 faldskærmsoperationer, som den eksisterende miljøgodkendelse gav mulighed for. Henset til den plausible argumentation om, at en faldskærmsoperation på nuværende tidspunkt og i det konkrete tilfælde reelt ikke støjer mere end en ”almindelig” operation, fandt IBK ikke anledning til at foretage håndhævelsesskridt over for overskridelsen af de 100 faldskærmsoperationer og accepterede denne, da den samlede ramme for godkendelsen ikke vurderedes at være overskredet.

1. november 2020 – Ejeren af de vestligste ca. 140 meter af landingsbanen ønskede ikke længere at leje den pågældende jord ud til flyvepladsen.

4. november 2020 – EF indsendte en skriftlig ansøgning om at forlænge landingsbanen med ca. 130 meter mod øst. EF oplyste at have en aftale om at kunne overtage det pågældende areal til formålet fra de nuværende ejere – samt oplyste, at denne ansøgning havde førsteprioritet. Samtidigt søgte EF skriftligt om følgende:

Miljøgodkendelse til 2.500 årlige operationer, hvor der var tale om ”frie” operationer (faldskærm, almindelig flyvning, helikopter, svæveflyver m.v.).

Mulighed for – afhængigt af efterspørgsel – at opstille en række ensartede, mindre hangarer til privatfly efter en forud godkendt plan- og byggetegning.

Et ”event-sted” med plads til større arrangementer (koncerter, store veteranbiltræf og lignende) – eventuelt i samarbejde med lokale foreninger. Der ønskedes i størrelsesordenen 5-8 af sådanne events årligt. Der skulle ikke bygges i den forbindelse – der ville kun være tale om midlertidig opstilling af scene, materialer m.v. i forbindelse med det enkelte event – samt parkering (og trafik) i den forbindelse.

(Planerne om etablering af sommerhuse var blevet droppet på det tidspunkt).

23. november 2020 - En nabo rettede henvendelse til IBK om, at der foregik rydning af et naturbeskyttet areal på flyvepladsen.

25. november 2020 - IBK meddelte efter en besigtigelse et standsningspåbud til EF vedrørende rydningen af det naturbeskyttede areal.

2. december 2020 - EF supplerede ansøgningen fra den 4. november 2020 med et ønske om at forlænge den eksisterende såkaldte tværbane på egen jord mod syd.

8. januar 2021 - Ejerne af jorden, hvor landingsbanen ønskedes forlænget mod øst, trak deres samtykke tilbage – landingsbanen kunne dermed ikke forlænges mod øst. Et dagsordenspunkt, der var forberedt til Teknik- og Miljøudvalgsmødet, den 19. januar 2021, om baneforlængelsen måtte derfor trækkes tilbage.

18. januar 2021 - En nabo oplyste til IBK, at der havde været noget byggeri i gang på flyvepladsen omkring juletid. EF oplyste efterfølgende, at alt byggeri m.v. på flyvepladsen var standset – EF var bevidst om, at byggeri forudsætter byggetilladelse m.v. og var indstillet på, at der skulle ansøges derom.

28. januar 2021 - EF søgte skriftligt IBK om at få ændret miljøgodkendelsen, så de 1000 operationer i den eksisterende godkendelse kunne bruges frit.

5. marts 2021 - EF oplyste, at der var sket misforståelser i forbindelse med sagsfremstillingen til Teknik- og Miljøudvalgsmødet, den 9. marts 2021, vedrørende ønsket om ændring af miljøgodkendelsen – sagen blev derfor udsat på mødet.

23. marts 2021 - EF bekræftede skriftligt, at de nu ønskede mulighed for at konvertere så mange af de almindelige operationer som muligt i den eksisterende miljøgodkendelse til faldskærmsoperationer uden, at dette ville udløse krav om en ny miljøgodkendelse. Dette arbejdede IBK herefter videre med – med bidrag fra en ekstern rådgiver på området – og forberedte et dagsordenspunkt om det til Teknik- og Miljøudvalgsmødet, den 20. april 2021.

7. april 2021 - Af medierne fremgik det, at personerne bag EF opgav flyvepladsprojektet. IBK er ikke blevet informeret om dette fra EF. Afslutningsvist kan det oplyses, at der i skrivende stund ikke er søgt om byggetilladelse m.v. til etablering af restauranten på flyvepladsen. Tilsvarende er der ikke søgt om øvrigt byggeri, oplag eller lignende i tiden efter, at EF overtog Ejstrupholm Flyveplads. Der udestår således et antal lovliggørelsessager på ejendommen – herunder sagen om rydningen af det naturbeskyttede areal, som endnu ikke er afsluttet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark For abonnenter

Cecilie overlevede dødsulykke: - Det er lige før, at jeg ikke kan huske, hvordan det er at være glad

Annonce