Annonce
Ikast-Brande

"Tog-sagen": Pilen peger på Transportministeriet

Sådan så der typisk ud en ganske almindelig hverdagsmorgen på Brande Station, når morgentoget mod Herning afgik 07.13, indtil afgangen blev afskaffet i forbindelse med Arrivas overtagelse af togdriften på strækningen 13. december. Arkivfoto: Ulla Thomsen
Ministeriet afviste ønske om at bevare myldretidsafgange om morgenen.

Midtjylland: Frem til august sidste år var Arriva ifølge trafikselskabet selv fortsat i dialog med Transportministeriet om at bevare de to ”myldretidsafgange” på strækningen mellem Vejle og Herning/Struer, men planerne måtte opgives, da ministeriet ikke vurderede, det kunne nås at finde en løsning, inden køreplanskiftet og Arrivas overtagelse af togdriften på strækningen 13. december.

På det åbne samråd i Folketingets Transportudvalg, som blev afholdt forrige tirsdag på begæring af de to Venstre-politikere Kristian Jensen og Christoffer Aagaard Melson, blev det af transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyst, at det er Arriva, der har stået for høringsprocessen, og at det skulle være foregået i 1. kvartal 2020.

Hos Ikast-Brande Kommune er man imidlertid ikke blevet hørt i sagen i den forbindelse. Det oplyser kommunens teknik- og stabsdirektør Kenneth Jensen.

Annonce

Derimod indsendte kommunens trafikplanlægger Ellen Bach Fjendsbo allerede 8. februar 2018 et høringssvar til Trafik-, bolig og byggestyrelsen i forlængelse af byrådets behandling af spørgsmålet tre dage tidligere.

Af høringssvaret fremgår det, at Ikast-Brande Kommune tilslutter sig høringssvaret fra Midttrafik. Heri anføres det blandt andet, at Midttrafik går ud fra, at halvtimedriften (”myldretidsafgangene”) på strækningen Vejle-Struer som minimum opretholdes.

Planer kræver justering

Desuden peger Midttrafik på, at strækningen ifølge planen allerede fra 2022 overgår til en øget betjening med regionaltog med skift i Vejle, og at der fra 2027 er fuld adskillelse mellem fjerntog og regionaltog.

Midttrafiks formodning er, at det har en sammenhæng med overgangen til eltogsdrift mellem Ålborg og København netop fra 2027, mens elektrificering af strækningen mellem Vejle og Struer er henvist til fase 2 i Togfondens investeringer.

Midttrafik peger også på, at planerne – som bl.a. skal resultere i øget punktlighed – vil kræve en justering af køreplanen, eftersom toget mod Herning/Holstebro i den daværende køreplan afgik et minut efter ankomsten til Vejle, hvilket i praksis ville gøre det umuligt at nå at skifte tog.

Annonce

Anses som minimum

Derudover har kommunen nogle enkelte supplerende bemærkninger.

Der lægges især vægt på, at der opretholdes samme betjening af stationerne som i de eksisterende køreplaner med halvtimedrift i morgentrafikken, og at der sikres passende overgangstider mellem regional- og fjerntog.

Desuden pointeres det, at Ikast-Brande Kommune anser den nuværende (daværende) betjening som minimumsbetjening, hvis toget skal være et reelt alternativ for pendlertrafikken mod såvel Trekantområdet og København som det nye sygehus i Gødstrup.

Siden har Ikast-Brande Kommune ikke modtaget henvendelse om at afgive høringssvar til køreplanen, oplyser Kennet Jensen.

- Typisk vil det være de regionale trafikselskaber, som er høringspart og svarer på høringer vedrørende det statslige/overordnende net, da det er dem, som sammenbinder det overordnende net med det regionale ditto, oplyser teknik- og stabsdirektøren, og hans antagelse bekræftes af det notat, Arriva har udarbejdet forud for samrådet i Transportudvalget.

Annonce

Ikke en del af aftalen

I notatet understreger Arriva, at selskabet har udarbejdet køreplaner for 2021 ud fra de vilkår og det kørselsomfang, der er defineret i kontrakten med Transportministeriet, og at de to myldretidsafgange ikke er en del af denne aftale.

Høringen af kommunerne er foregået via trafikselskaberne, som har den største viden om sammenhængen i den offentlige transport, og Arriva er af den opfattelse, at dialogen med kommunerne altid har fungeret godt, og at der ikke har været problemer i den forbindelse.

”Det er således vores indtryk, at trafikselskaberne formidler de bekymringer, der måtte være, hvilket da også er sket i forhold til trafikplanlægningen på den konkrete strækning”, anfører Arriva, som pr. mail 29. juni sidste år underrettede Transportministeriet om udfordringen med de to manglende myldretidsafgange, som både Midttrafik og Sydtrafik i deres høringssvar havde påpeget det problematiske i.

Annonce

Utilstrækkelige billetindtægter

I mailen gentager Arriva, at de to morgenmyldretidsafgange ikke er en del af kontrakten, men at selskabet har erfaret, at netop disse to afgange bringer uddannelsessøgende til diverse ungdomsuddannelser i Vejle og Herning med skolestart klokken 8.

”Vi har ikke de præcise passagertal, men vi har en formodning om, at det er mellem 100-150 i hver retning. Dette bør dog understøttes med passagertal fra DSB”, lyder det i mailen fra Arriva, som på den ene side ikke ønsker at skuffe de unge mennesker, men på den anden side påpeger, at de ikke genererer tilstrækkeligt med billetindtægter til at indsætte to ekstra togafgange.

Ifølge notatet fra Arriva fortsatte dialogen om en mulig løsning frem til august, hvor Transportministeriet telefonisk orienterede Arriva om, at det ikke ville være muligt at nå at finde en løsning inden køreplanskiftet. På daværende tidspunkt havde Arriva anslået en årlig ekstraomkostning i størrelsesordenen 2,5 mio. kroner for at genindsætte de to tog.

Arriva erklærer sig afslutningsvis parat til at genoptage drøftelserne om en genindsættelse af de to myldretidsafgange, men påpeger, at omkostningerne til materiel- og lokoførerforbrug er ”væsentlige”, og at en løsning således både afhænger af, hvad der er praktisk muligt samt en afklaring af, hvordan udgifterne dækkes, og ikke mindst hvad der ønskes politisk.

Annonce

På forkant

Den nye køreplan, som skal træde i kraft til december, er i øvrigt netop nu på vej i høring hos trafikselskaberne.

Therese Christensen fra Arriva oplyser, at selskabets forslag til køreplanen for 2022 skal indsendes til Transportministeriet senest 19. marts. Samtidig sendes køreplanen (K22) i høring hos trafikselskaber, kommuner og kunder, som herefter har frem til 31. marts til at indsende deres høringssvar.

Her har Ikast-Brande Kommune som tidligere omtalt forsøgt at være lidt på forkant: På vegne af det samlede byråd indsendte borgmester Ib Lauritsen 1. februar en opfordring til Transportministeriet om, at man foretager en tidsforskydning af køreplanen uden indsættelse af yderligt materiel.

Sagt på almindeligt dansk betyder det, at byrådet har opgivet at få de to nedlagte morgenafgange tilbage, og at man i stedet ønsker to afgange omlagt, så de passer bedre med særligt de unge uddannelsessøgendes transportbehov.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce