Så er turen kommet til Rostrup Mose

Omme Å har gennem de seneste 15 år været gennem en større omlægning tilbage til fortiden. Nu kommer også det øverste stykke ved Rostrup Mose med. Arkivfoto.

Så er turen kommet til Rostrup Mose

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Starten på Omme Å kommer nu også i spil for at bedre vandet i Ringkøbing Fjord. En del af Tøsby Bæk er rørlagt og skal genåbnes.

Rostrup: Inden årets udgang vil der være etableret et vådområde i Rostrup Mose.

Det fremgår af en tilladelse, som Vejle Kommunes teknik og miljøforvaltnings afdeling "Landbrug & Vand" har givet kollegerne i afdelingen "Natur & Friluftsliv". Med tilladelsen bliver også starten af Omme Å en del af det vådområde, der de seneste 10 - 15 år er blevet etableret langs åen, der via en lille stykke af Skjern Å munder ud i Ringkøbing Fjord.

Det er da også vandmiljøet i Ringkøbing Fjord og i oplandet til fjorden, der er baggrunden for planerne. Når arbejdet med at vådområdet i Rostrup Mose er gennemført, forventes kvælstofbelastningen i Ringkøbing Fjord at kunne sænkes med 5,8 tons årligt.

Reduktionen i kvælstofudvaskningen kommer fra det cirka 70 hektar store område, der er med i projektet i Rostrup Mose.

I dag er området hovedsageligt brugt som landbrugsjord i omdrift og mere ekstensivt udnyttede arealer. I området er der registreret syv lokaliteter, der er såkaldte § 3 beskyttede områder. Det drejer sig om tre stykker hede, tre stykker mose og et enkelt overdrev.

Tøsby Bæk er et privat vandløb, og det er derfor ikke omfattet af et regulativ med bestemmelser om vandløbets dimensioner og vedligeholdelse samt anvendelse. Tøsby Bæk har udløb i det offentlige vandløb Omme Å.
Fra miljøtilladelsen.

Grøfter og dræn

Desuden indeholder området i dag fire mindre søer/vandhuller.

Området ligger umiddelbart neden for et bakkeområde, der indeholder mange kildevæld. Det omtale af biologer som "det lille vandskel", fordi vandet herfra enten løber mod vest via Vandel Bæk eller, i første omgang mod øst og siden mod vest via Tøsby Bæk og Omme Å.

I området findes et rørlagt vandløb med udspring umiddelbart vest for projektområdet, og som løber gennemløber hele projektområdet. Vandløbet betegnes af lodsejerne med navnet "Tøsby Bæk".

Røret, der har en længde af 1700 meter, er flere steder ødelagt og sammenstyrtet, og det betragtes i dag ikke som værende funktionelt. Det har betydet, at vandet flere steder har fundet andre veje igennem området og resulteret i stor erosion og materialevandring.

Derudover ledes vandet i dag væk gennem dræn, der er delvist ødelagt og gennem åbne grøfter. En del af grøfterne vil i forbindelse med arbejdet blive fyldt, andre vil blive bevaret.

Nyt vandløb

Projektet medfører, at der etableres et nyt og åbent forløb af Tøsby Bæk beliggende i områdets laveste dele, nord for den nuværende rørlægning. Vandløbet bliver i alt cirka 1700 m langt.

Det nye vandløb etableres med slynget forløb og varierende dybder og anlæg. Profilet anlægges primært med flade brinker med et gennemsnitligt anlæg på 1:3, dog fladere i indersving og stejlere i ydersving.

Der har under hele forarbejdet med projektet været en tæt kontakt med de lodsejere, hvis jord bliver berørt af af det nye vådområde. For lodsejerne har det været vigtigt, at der også efter projektets gennemførelse er sikret mulighed for at, de kan kom til og fra deres marker på tværs af det nye vandløb.

Ved gennemførelse afbrydes dræn og grøfter inden for projektområdet, men udløbene sikrer en fortsat afvanding af oplandet. Der bliver derfor områder med sump, samt våd og tør eng.

Så er turen kommet til Rostrup Mose

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce